LightroomTips

Keyword List filtrerer

Det er mange mulegheiter til å filtrere vising av bilde i Lightroom. I dette tipset ser eg litt nærare på ein av metodane – Keyword List. Ved hjelp av Keyword List kan du filtrere visinga av bilde, slik at du viser berre dei bilda du ønskjer. Her er korleis. Les meir...

Den forunderlige Alt-tasten – tips 4

Dette er det siste tipset om å kombinere Alt-tasten med forskjellige brytarar i Develop-modulen. Denne gongen vil eg gå eit steg vidare med oppskarping, og konsentrere tipset om bruk av Alt-tasten i lag med Radius og Detail i panelet Details i Develop.

Alt-tasten kan hjelpe deg til å få betre kontroll med redigering av bilde i Lightroom. Nokre tidlegare tips har vist at skjermbildet blir endra når du kombinerer i>Alt-tasten med ein brytar i Develop, slik at det blir lettare å sjå effekten av den aktuelle redigeringa. Eg har m.a. vist korleis du kan midlertidig gjere bildet om til svart/kvitt, slik at det blir betre å sjå kva som er passe skarping av bildet. Slik får du betre kontroll med oppskarpinga Les meir...

Den forunderlige Alt-tasten – tips 3

Denne gongen skal det handle om oppskarping. Ved hjelp av Clarity kan du tilføre skarpheit i heile bildet, ved at bildet får meir kontrast i mellomtoneområdet. Ved hjelp av panelet Detail kan du skarpe opp bildet på ein mykje betre måte. Mulegheitene til å skarpe bildet er fleire enn det som er plass til i dette tipset, men det som blir vist her, er kanskje det viktigaste. Les meir for å sjå detaljane om korleis du kan utnytte Sharpening til å forbetre bildet. Les meir...

Den forunderlige ALT-tasten - tips 2

I det forrige tipset nemnde eg at ALT-tasten kan gje tilgang til uante, smarte eigenskapar under framkalling av bilde i Develop-modulen. Tipset viste korleis ALT-tasten kan lette identifisering av overeksponerte område og korleis du kan hente fram detaljar i desse områda.
La meg skyte inn at eg er mindre uroa om eit område i bildet er undereksponert enn om det er overeksponert. I dette tipset skal eg vise korleis du kan få fram detaljar i undereksponerte område. Sjå berre. Les meir...

Den forunderlige ALT-tasten - tips 1

Enkelte funksjonar i Lightroom er litt skjulte, ikkje så godt å oppdage slik utan vidare. Ein slik er bruk av Alt-tasten. Når du arbeider med bilde i Lightroom, kan bruk av Alt-tasten gje deg overraskande, smarte eigenskapar. I dette tipset skal eg vise ein slik smart eigenskap. Sjå berre. Les meir...

Juster ein farge

Nokre gonger kan du ha lyst å endre ein enkelt farge i eit bilde. I Lightroom er dette ganske enkelt, faktisk så enkelt at det er unødvendig å vete kva for ein brytar du skal justere. Tenk deg at du har skapt eit bilde med klar, blå himmel, men på skjermen ser den litt bleik og fargelaus ut. I Lightroom kan du enkelt friske opp himmelen. Les meir om korleis du kan fikse slike svakheiter på ein enkel måte. Les meir...

Crop Overlay på ny måte

Når du aktiverer verktøyet Crop Overlay i Developmodulen, ser du ei ramme rundt bildet, handtak i hjørna og midt på kvar side, og du ser eit rutemønster. Rutemønsteret hjelper deg med å komponere bildet. Standardmønsteret byggjer på tredelingsregelen, men der finst fleire andre mønster du kan bruke. Desse byggjer på andre komposisjonsreglar, og kan i mange tilfelle vere nyttige å bruke. Les meir om korleis du kan finne fram til dei ulike mønstera og korleis du aktiverer og brukar dei. Les meir...

Error reading from preview data

Ein veldig sjeldan gong kan det hende at Lightroom ikkje vil starte. Den prøver, men serverer meldinga: «Lightroom encountered an error reading from its preview data and needs to quit.» Problemet har blitt omtalt sidan LR 3. Eg har søkt etter årsak og løysing på denne feilen, og har ei god og ei dårlig nyheit. Den dårlege er at eg ikkje har funne årsaka. Feilen består i at previews inneheld korrupte data, men ingen har skrive kvifor det skjer. Les vidare for å sjå løysinga Les meir...

HSL/Color/B&Wpanel?

Av og til tenkjer du sikkert å konvertere fargebilde til svart/kvitt i panelet HSL/Color/B&Wpanel.
Berre eit lite tips før du gjer det. Først bør du redigere fargebildet, slik at det ser riktig ut. Gå gjennom dette med fargebalanse, eksponering, høglys, svart, kontrast, osv, slik at fargebildet ser best mulig ut. Då får du eit betre resultat når du konverterer til svart/kvitt ved hjelp av B&W-panelet

Vis kopi eller original

Virtuelle kopiar skil seg frå originalfiler ved at dei har ein brett i nedste, venstre hjørnet, jf bildet. Slik sett er det lett å sjå kva som er ein kopi, men det blir betre oversikt, dersom du kan filtrere bilda. Då kan du t.d. kan sjå berre dei virtuelle kopiane eller berre originalane. Les vidare om korleis du kan få til dette, og korleis du kan kombinere filtra. Les meir...